Všeobecné obchodní podmínky

I.

Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup e-booků (elektronických knih), návodů, PDF souborů apod., online kurzů, meditačních a jiných nahrávek, videí, členství v členské sekci, tištěných verzí e-booků a jiných tištěných věcí, např. knih (v dalším textu vše též jako „produkt“, „produkty“) a pro objednávku a poskytování školení, konzultací, poradenství, revizí, workshopů a seminářů (dále též jen jako „vzdělávací akce“) přes webové rozhraní www.marketingsrdcem.cz. Tento web provozuje Ing. Daniela Frejková, IČ: 75976960 (dále jen „Poskytovatel“). Kontaktní údaje najdete níže v čl. II. těchto VOP.
 2. Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Poskytovatelem (coby prodávajícím) a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran Kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Poskytovatele.

Poskytování vzdělávacích akcí probíhá na základě Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem (jako příjemcem služby). I proces uzavírání této smlouvy je popsán podrobně níže v těchto VOP, v čl. III. Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování služeb. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě nebo Smlouvě o poskytování služeb odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Smlouvy je nad textem VOP). 

Zakoupit je možné ty produkty či vzdělávací akce, které jsou přes webové rozhraní aktuálně nabízeny.

 1. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u mě (u Poskytovatele) nakoupíte vybrané produkty nebo vzdělávací akce. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před odesláním objednávky (tj. před kliknutím na tlačítko „Odeslat“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že zaškrtnete políčko souhlasu s obchodními podmínkami a kliknete na tlačítko „Odeslat“ mi dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem nákupu a spolupráce, jaký zde popisuji. 
 2. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro lepší orientaci je zde obsah:

Obsah VOP:

 1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
 2. Důležité pojmy (definice)
 3. Objednávka a uzavření Smlouvy
 4. Cena produktů a vzdělávacích akcí a platba
 5. A. Dodací podmínky produktů
 6. B. Dodací podmínky a storno podmínky vzdělávacích akcí
 7. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem
 8. Odstoupení od Smlouvy
 9. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
 10. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
 11. Závěrečná ustanovení

II.

Důležité pojmy (definice)

 1. POSKYTOVATEL (PRODÁVAJÍCÍ):

Poskytovatelem je: 

Ing. Daniela Frejková

IČ: 75976960

Místo podnikání: Na Točně 2, 377 01 Jindřichův Hradec V, Česká republika

Zapsaná v živnostenském rejstříku ŽÚ Jindřichův Hradec

Mail (adresa pro doručování elektronické pošty): danielafrejkova@seznam.cz

Nejsem plátcem daně z přidané hodnoty.

 1. KUPUJÍCÍ/KLIENT. Kupujícím se stanete, pokud prostřednictvím webového rozhraní www.marketingsrdcem.cz se mnou uzavřete Kupní smlouvu, a tím koupíte některý z produktů uvedených na tomto webovém rozhraní. Klientem se stanete, když prostřednictvím téhož webového rozhraní se mnou uzavřete Smlouvu o poskytování služeb. Kupujícím/Klientem můžete být coby podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel. V dalším textu bude používáno jediné označení – Klient.
 2. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.  
 3. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Smlouva, ve které jako Klient vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Klient, který není spotřebitelem. Současně má Poskytovatel i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Klientovi a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Klientem jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele. 
 4. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to Smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Poskytovatel a Klient museli pro její uzavření osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
 5. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Klientem a Poskytovatelem. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Klientem spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III.

Objednávka a uzavření Smlouvy

 1. Jako Klient objednáváte produkty i vzdělávací akce přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním a odesláním zde umístěného formuláře. 
 2. POPIS PRODUKTŮ A SLUŽEB (vzdělávacích akcí).  Na webovém rozhraní www.marketingsrdcem.cz naleznete veškeré poskytované produkty i vzdělávací akce, včetně těch poskytovaných zdarma, s podrobným popisem jejich formy, obsahu, s uvedením pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Veškeré prezentace produktů a služeb (vzdělávacích akcí) uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Poskytovatel nejsem povinna uzavřít Smlouvu ohledně těchto  produktů a služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije
 3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ a VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ. Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Klient vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, mail, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČO, DIČ [IČ DPH]), příp. informace o objednávaném produktu či vzdělávací akci, a zvolíte způsob úhrady.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“. 

O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu (mail), kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z mé strany, pokud to není v tomto potvrzení výslovně uvedeno. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit.

Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody se mnou.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám. 

Objednávat produkty přes webové rozhraní nebo mailem je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu a nebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, např. výpadky připojení k internetové síti. 

 1. Smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná. 

IV.

Cena produktů a vzdělávacích akcí a platba

 1. CENA PRODUKTŮ A VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ. U jednotlivých položek produktů a u vzdělávacích akcí je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Ceny vzdělávacích akcí zahrnují náklady spojené s realizací akce, tedy i náklady na pronájem prostor vč. technického vybavení, organizační a materiálové zajištění, pokud není uvedeno jinak v popisu akce. Jedná se o konečné ceny, protože s ohledem na charakter produktů a služeb (tj. vzdělávacích akcí) zpravidla nevznikají náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s jejich dodáním. Pouze v případě individuálně uzpůsobených vzdělávacích akcí na míru Klientovi, budou Klientovi účtovány náklady na dopravu lektora a jeho čas strávený na cestě do místa konání vzdělávací akce a u tištěných verzí e-booků či knih a podobných produktů je účtováno poštovné v částce uvedené na webovém rozhraní.
 2. Sjednanou kupní cenou či cenou za účast na vzdělávací akci (dále jen „cena“)  je cena uvedená u produktu či vzdělávací akce v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt nebo službu dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě. 
 3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkt či službu dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt v mém vlastnictví. 
 4. ZPŮSOB PLATBY. Sjednanou cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

- bezhotovostně bankovním převodem na můj bankovní účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby platba mohla být rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých nebo v eurech.

 1. SPLATNOST KUPNÍ CENY. 

V případě bezhotovostního převodu je cena splatná do 14 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. V případě vzdělávací akce musí být cena uhrazena tak, aby nejpozději tři pracovní dny před konáním vzdělávací akce byla připsána na můj bankovní účet. Kupní cena je považována za zaplacenou v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. 

V případě bezhotovostního převodu provedeného na základě zálohové faktury vám o přijetí platby vystavím a na mail uvedený v objednávce zašlu doklad o přijaté platbě fakturu, která zároveň slouží i jako dodací list. 

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Produkty ani vzdělávací akce není možné hradit formou splátkového kalendáře (není-li v objednávkovém formuláři uvedeno jinak).

V.

 1. Dodací podmínky produktů
 2. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU. Při koupi produktu bude digitální obsah (e-booky, návody, PDF soubory apod., online kurzy, meditační a jiné nahrávky, členství v členské sekci) ve formátu .docx nebo pdf (e-book), nebo MP3 (meditační a jiné nahrávky), případně ve formátu dle charakteru produktu (např. video či obrázek), dodán po zaplacení kupní ceny na vámi sdělenou mailovou adresu jako příloha mailové zprávy, nebo zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout, přehrát, či otevřít.

Při koupi online kurzu nebo vstupu do členské sekce vám po uhrazení kupní ceny bude vytvořen  uživatelský  účet  na  webovém  rozhraní a   budou vygenerovány a na vámi sdělenou elektronickou adresu zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému  účtu  (podmínky  užívání  jsou  uvedeny  v čl. VI.  těchto  VOP).  Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah dodán zpřístupněním členské sekce.

Při koupi  tištěné  verze  e-booku nebo knihy a podobných produktů  bude  zásilka  zaslána  na  vámi  zvolenou  adresu  doporučeně prostřednictvím doručovatele (např. České pošty, s.p.).

 1. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. Pokud je umožněna platba online platební kartou nebo rychlým online převodem a vy kupní cenu zaplatíte tímto způsobem, bude produkt dodán obratem (dle technických možností) po provedení platby (po připsání platby na můj bankovní účet). 

Pokud zakoupíte tištěnou verzi e-booku, či knihu a podobné, bude zásilka odeslána do 7 pracovních dnů po připsání kupní ceny na můj bankovní účet. U členské sekce a online kurzu budou po zaplacení kupní ceny přístupové údaje  dodány  a  členská  sekce  zpřístupněna  v konkrétní  pevně stanovený den. U členské  sekce  je  celý  obsah  zpravidla zpřístupněn  naráz a  přístup  umožněn  na konkrétní časové období uvedené v popisu produktu a objednávce.

U online kurzu může být obsah zpřístupňován postupně, dle harmonogramu uvedeného na úvodní stránce/nástěnce kurzu tak, aby bylo dosaženo maximální efektivity a návaznosti v procesu vzdělávání.

 1. NÁKLADY NA  DOPRAVU. S ohledem na charakter produktů vznikají náklady na dopravu pouze u tištěné verze e-booku či u knihy a podobných zasílaných produktů. Konkrétní výše je uvedena na webovém rozhraní a v objednávkovém formuláři.
 2. Po dodání produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu, u tištěné verze e-booku či u knihy a podobných produktů zkontrolujte, zda není produkt poškozený nebo nejsou zjevné tiskové vady (typu chybějící stránky), a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII. těchto VOP. 
 3. Digitální obsah (online kurzy, včetně členských sekcí, meditační a jiné nahrávky, e-booky) vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf a .docx (případně s dalšími dokumenty z řady Microsoft Office) a přehrávání video a audio souborů (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP). 
 4. Dodací podmínky a storno podmínky vzdělávacích akcí 
 5. ZPŮSOB DODÁNÍ. Vzdělávací akce bude dodána (uskutečněna) dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní nebo individuálně sjednaných. Klient má právo absolvovat  vzdělávací akci za podmínky řádné úhrady její celé ceny. Jako Poskytovatel jsem oprávněna změnit jednostranně podmínky klientem zvolené vzdělávací akce, např. osobu vyučujícího lektora, čas konání, místo konání v rámci stejné obce/města, přičemž vás o tom samozřejmě co nejdříve vyrozumím. Odpovídám i za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel vzdělávací akce.

Vzdělávací akce se uskuteční pouze v případě, že si ji objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený Poskytovatelem. V opačném případě či zásahu vyšší moci či zdravotní potíže lektora si vyhrazuji právo vzdělávací akci zrušit. V takovém případě všechny přihlášené účastníky budu co nejdříve informovat.

 1. MOŽNOST ÚČASTI NÁHRADNÍKA. Na vzdělávací akci můžete místo sebe vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůžete jako Klient zúčastnit objednané vzdělávací akce, a že je to vzhledem k jejímu obsahu přípustné a možné. V případě vyslání náhradníka mi prosím sdělte předem (co nejdříve) mailem (případně telefonicky) tuto skutečnost a pokud možno i důvod.
 2. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE. Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucím vzdělávací akci jsou určeny pouze pro účely konkrétní vzdělávací akce a osobní potřebu jednotlivých Klientů. Není dovoleno je bez mého vědomí a předchozího písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, či je upravovat, rozšiřovat a kopírovat v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat. Klient, Poskytovatel i případný další lektor účastnící se workshopu berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě vzájemně účastníci i lektor při studiu získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako takovými budou s nimi nakládat.
 3. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU VZDĚLÁVACÍ AKCE. Klient je v celém průběhu vzdělávací akce za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný.

Každý účastník (včetně lektora či lektorů) je odpovědný za případné škody způsobené sobě, lektorovi nebo dalším Klientům svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání vzdělávací akce.

Každý Klient bere na vědomí,  že během vzdělávací akce a případné terapeutické práce, kterou účastník sám vede nebo se jí účastní, může docházet k fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Vzdělávací akce není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že kterýkoliv účastník v průběhu vzdělávací akce podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Zároveň se doporučuje účast konzultovat se svým ošetřujícím lékařem.

 1. MOŽNOST VYLOUČIT KLIENTA Z ÚČASTI. Klienti jsou povinni při účasti na vzdělávací akci nenarušovat její průběh, přičemž za rušení může být považován i pozdní příchod. Lektor je oprávněn Klienta vyloučit z účasti na vzdělávací akci či její části v případě, že Klient nerespektoval tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodil průběh vzdělávací akce, ostatní Klienty či lektora anebo v případě, že bude průběh narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného chování či soužití, např. účast pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, urážky lektorů či ostatních účastníků akce, opakované vyrušování). V případě vyloučení Klienta z workshopu nemá Klient nárok na vrácení již zaplacené ceny, a to ani její části. 
 2. STORNO PODMÍNKY. V případě, že by vzdělávací akce byla zrušena z důvodů na straně Poskytovatele a vy jako Klient jste již cenu uhradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení vzdělávací akce, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní akci dle vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata. 

Jako Klient jste oprávněni svoji účast na vzdělávací akci zrušit. V případě že jste již uhradili cenu vzdělávací akce a zrušíte účast nejpozději 14 dní před jejím konáním, vrátím vám 100 % zaplacené ceny. Pokud účast zrušíte v době 13 až 7 dní před jejím konáním, vrátím vám 70 % zaplacené ceny. Při zrušení účasti 6 až 4 dny před konáním vzdělávací akce vám vrátím 50 %.

Zrušíte-li účast na vzdělávací akci v době 3 a méně dnů (kalendářních) před zahájením vzdělávací akce, nebude vám zaplacená cena vrácena, ale můžete za sebe vyslat náhradníka, umožňuje-li to obsah a charakter vzdělávací akce, nebo se můžeme ve výjimečných případech dohodnout na převod (předplatbu) 50 % vámi zaplacené ceny na úhradu části ceny jiné vzdělávací akce. 

 1. SOUHLAS S POŘIZOVÁNÍM A UŽITÍM FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMŮ. Přihlášením na vzdělávací akci a zaplacením její ceny  dáváte souhlas s tím, aby v průběhu akce byly pořizovány fotografie a videozáznamy i vaší osoby jako účastníka akce a aby byly užity k dokumentaci na internetových stránkách a v mých propagačních materiálech. Tento souhlas jste oprávněni kdykoli později odvolat prostřednictvím mailové zprávy zaslané na moji mailovou adresu či dopisem zaslaným na doručovací adresu uvedenou výše v čl. II. VOP. U fotografií a záznamů nebudou uvedeny žádné vaše další osobní údaje, pokud se na tom výslovně nedohodneme. 

VI.

Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

 1. Produkty (digitální obsah) zasílám pouze vám, jako Klientovi, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf a .docx (případně s dalšími dokumenty z řady Microsoft Office, např. .pptx, .pub., .xlsx). K přehrání obsahu v online kurzu (a v členské sekci) je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Meditace a jiné nahrávky a obsah online kurzu přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. V případě videí musí váš hardware a software umožňovat přehrání videa a přehrání videa na internetovém serveru, např. YouTube. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti Internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení či nedostatečného hardwarového či softwarového vybavení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. 
 2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Produkty slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Tyto produkty nemohou nahradit osobní, právní či jinou konzultaci, terapii a nejsou zdravotní službou, a tedy nenahrazují ani lékařskou či jinou zdravotní péči. Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktu.  
 3. UŽIVATELSKÝ ÚČET A POVINNOSTI KLINTA UŽIVATELSKÉHO ÚČTU. Pokud si zakoupíte online kurz nebo členství v členské sekci, obdržíte pak přístupové údaje přímo pro zpřístupnění kurzu až po úhradě kupní ceny, tak jak je uvedeno v části o  dodacích  podmínkách  (čl.  V. VOP).  Zavazujete  se  dodržovat  mlčenlivost  o přístupových  údajích  a  neumožnit  jejich  použití  třetím  osobám.  Jako Klient  se  zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení  vašich  povinností  vyplývajících  ze  Smlouvy  nebo  těchto  VOP  jsem  oprávněna  po předchozím upozornění vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. V případě porušení vašich povinností  týkajících  se  ochrany  autorských  práv  jsem  rovněž mimo jiné oprávněna  po  předchozím upozornění vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit.

VII.

Odstoupení od Smlouvy

 1. Podle § 1829 odst. 1 NOZ máte právo od uzavřené Kupní smlouvy (týkající se produktů) bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne dodání produktu. Tuto možnost poskytuji všem Kupujícím, byť ze zákona vyplývá pouze pro Spotřebitele. Pokud se rozhodnete této možnosti využít, pak v této 14denní lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno mailem na danielafrejkova@seznam.cz. Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který naleznete zde. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

Odstoupením od Kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší a já jsem povinna vám vrátit zaplacenou cenu (viz v dalším odstavci) a vy ztrácíte oprávnění zaslaný produkt používat a dovoluji si vás požádat, abyste v takovém případě produkt smazali, neboť jeho užívání by pak již bylo v rozporu s mými autorskými právy dle zákona (pokud na webovém rozhraní při zakoupení produktu byla uvedena možnost ponechat si produkt i při využití garance vrácení peněz, pak si při využití garance vrácení peněz můžete produkt ponechat). U členské sekce a online kurzů jsme oprávněni vám ihned po doručení vašeho odstoupení zrušit přístup do členské sekce resp. do online kurzu.

Pokud odstoupíte od Smlouvy, jejímž předmětem byla koupě tištěné verze e-booku či knihy a podobných fyzických produktů, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy mi tento produkt předejte nebo zašlete  zpět  na  adresu  uvedenou  v čl.  II.  VOP.  Při  zasílání  zvolte  doporučenou  zásilku. Nezasílejte  zásilku  na  dobírku.  Náklady  na  vrácení  produktu  nesete  sami (tedy náklady na vrácení produktu nese Klient).  Produkt zašlete nepoškozený a neopotřebovaný. Vezměte prosím na vědomí, že bude-li vrácený produkt poškozený, opotřebený, vzniká mi nárok na náhradu újmy tím vzniklé a mám právo si tento nárok jednostranně započíst proti vašemu nároku na vrácení kupní ceny (či poštovného) a tedy v takovém případě bych vám vrátila pouze rozdíl mezi kupní cenou (poštovným) a částkou odpovídající vzniklé újmě.

 1. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vám vrátím peníze, které jsem od vás přijala jako platbu za produkt. Byla-li předmětem koupě tištěná verze e-booku, či kniha či jiný fyzický produkt, nejsem povinna vám peníze vrátit dříve než mi produkt předáte zpět nebo prokážete, že jste mi jej zpět odeslali. Při odstoupení od Smlouvy vám peníze vrátím stejným způsobem, jakým jste je uhradili (tj. např. bankovním převodem), leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady. 
 2. V případě uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb (týkající se vzdělávacích akcí) není možné od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů (§ 1837 písm. j) NOZ), máte ovšem možnost storna účasti (podrobnosti jsou výše v čl. V. části B).
 3. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé sjednané ceny ani do 21 dnů po uzavření kupní smlouvy, mám právo od smlouvy odstoupit. Odstoupení v takovém případě nabývá účinnosti okamžikem, kdy vám jej doručím mailem, či na běžnou adresu uvedenou v objednávce. V případě, že jsem od vás obdržela před svým odstoupením od Smlouvy nějakou platbu, vrátím vám ji do týdne od odstoupení od Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak. 
 4. Od Smlouvy lze dále odstoupit v případech stanovených zákonem. 
 5. Je-li vám společně s produktem nebo objednávkou vzdělávací akce poskytnut dárek či bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Pokud jste využili garanci vrácení peněz a zároveň byla na webovém rozhraní při zakoupení produktu uvedena možnost si bonus ponechat i při využití garance vrácení peněz, pak si bonus můžete ponechat. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

VIII.

Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ. 
 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
 3. Jako Poskytovatel vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí zboží. Nejste-li spotřebitelem, záruku neposkytuji a odpovídám vám pouze za vady, které má produkt při převzetí. Jako Poskytovatel vám rovněž odpovídám, že poskytnutá služba nemá vady. Vadu u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však lze uplatnit do 6 měsíců od poskytnutí služby.
 4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový, nebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady, nebo přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad nebo na výměnu součásti či opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový produkt bez vad dodat, vyměnit vadnou součást nebo produkt opravit, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. 
 5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení způsobené jeho užíváním, na vady způsobené nesprávným užíváním produktu, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným uchováváním. 
 6. Pokud vám nebyl produkt dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve v příslušné své e-mailové schránce složky typu „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt (či odkaz na něj) nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.
 7. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci pošlete mailem na elektronickou adresu danielafrejkova@seznam.cz. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Je-li předmětem reklamace  tištěná  verze e-booku či jiný fyzický produkt, prosím doručte jej poštou či obdobným způsobem na adresu uvedenou v čl. II. VOP. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení. 

IX.

Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo nejlépe na elektronické adrese danielafrejkova@seznam.cz
 2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi. 
 3. Pokud mezi mnou jako Poskytovatelem a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Klienta ze smlouvy vyplývající. 
 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde
 3. Vezměte  prosím na vědomí, že jsem oprávněná tyto VOP jednostranně měnit, pro Klienta však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. 
 4. Tyto VOP jsou účinné od 09. 06. 2018.